تبلیغات
◡‿◡✿ تنهـــا دلیلـ زندگیــ ◡‿◡✿ - ❀افســــــــــــانِهٔــ زِندِگیـــ ❀
◡‿◡✿ تنهـــا دلیلـ زندگیــ ◡‿◡✿
❀افســــــــــــانِهٔــ زِندِگیـــ ❀


۩۞۩  سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩  ۩۞۩  سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩  ۩۞۩  سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩  ۩۞۩  سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩۩۞۩  سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩ 

همنفسـ ، همنفسـ ، مشوـ نزدیکــ

خَنجَرمـ ،‌ آبدادهـ از زَهرمـ

اندَکیــ دورتـَر!‌ کهـ سَـر تا پـا

کینهـ امـ ، خشمـ سرکِشَمــ ، قهرمـ


لَبـــ مَنهــ بر لَبمــ !‌ کِهــ هَمچُونـــ مـــــار

 نیشــ دَر کـامــ خـُود نَهانـ دارَمـ ـ

گرهــ بُغضـــ وُ کینهــ ییــ خامُوشــ

پُشتـِــ اینـــ خَندِهــ دَر دَهانــ دارَمـــ

سینِهـــ بِر سینهـ امــ منهــ !‌ کِهـ دَر آنـ

 آتَشِیـــ هَستـــ زیر ِ خاکِســتــَـر  

 تَرسَمــ آتَشــ بهـ جانَتــ اَندازَمــ

 سوزَمتـ پایــ تا بهـ سَر یکســر

مِهرَبانیـ اُمید داریــ وَ ، مَنــ

 سَرد وُ بیــ رَحمـ هَمچُو شَمشیرمـ

 مار زَخمینــ بهـ ضَربتــ سَنگمـ

ببَر خُونینـ زِ ناوَکـ تیرمـ

یادها دارَمـ از گُذَشتِهٔـ خویشـ

 یادهاییـ کِهـ قَلبـِ سَردِ مَرا

 کردهِـ ویرانهـِ ییـ زِ کینهـ وُ خَشمـ

کهـِ نَهانـ کردهـ داغـ وُ دَردِ مَرا

یاد دارَمـ زِ راهـ وُ رَسمِ کُهَنـ

 کهـ دوُ ناساز را بهـِ هَم پیوَستـ

 مَنـ شُدَمـ یادگارِ این پیوَند

 لیکـ چوُنـ رِشتهـ سُستـ بوُد ، گُسَستـ

خیرِگیـ هایـ مـــادَر وَ پـــِـدَرمـ

 آنـ دوُ را فِتنهـ دَر سَرا افکند

 کودَکیـ بوُدَمـ وَ مَرا ناچار

گاهـ از اینـ ،‌گاهـ از آنـ ، جدا افکند

 کینه ها خِفتهـ گوُنهـ گوُنهـ بَسیـ

دَر دِلـ رَنجدیدهٔـ سَردَمـ

گاهـ اَز بَهر نامُرادیـ یـــ خویشـ

گهـ پیِ دوُستان هَمدَردَم

کوُدَکی هَـر چهـ بوُد زوُد گُذَشتـ

 دیدهِ امـ باز شُد بِهـ مِحنَتـ خَلقـ

دَستـ شُستمـ زِخویشـ وَ خاطِر منـ

 شُد نهانَخانهٔـ مُحبََّتـ خَلقـ

دیدَمـ آنـ  رَنجـ ها کِهـ مِلَّتــِــ مَنـ

میـ کِشَد روُز وُ شَبــــ زِ دُشمنِــ خویشـ

 دیدَمـ آنــ نخوتــ وُ غرور عَجیبـ

که نیارَد فروُد ، گردنِـ خویشـ

 دیدَمـ آنـ قَهرَمانـ کِهـ چَندینـ بار

 زیرِ بار ِشِکنجِهـ رَفتـ از هوُشـ

لیکـ آرامـ وُ شادمانـ ، جانـ داد

 مُهر نَگشودِهـ از لَبـــِـــ خاموشـــ✯

دیدَمــ آنــــ چِهرهٔـ مُصَمَمـِ سَختــ

از پَسـِـ میلِه هایـ سَرد وُ سیاهـ

 آهـ از آنـــ آخَرینــــ زِ لَبخنـــد

وایـ از آنـــ واپَسینـــ زِ دیدِهــ نِگاهــ

 دیدیمــ آنــ دوُستانـ کِه جانـ دادَند

 زیر زَنجیر ، با هِزار اُمید

 دیدمـ آنـ دشمنانـ که رقصیدند

 دَر عَزایـ دِلاوَرانـِـ شَهید

هَمنَفَسـ ، هَمَنَفسـ ،‌ مَشوُ نَزدیکـ

خَنجَرمـ ، آبدادِهـ زَهرمـ

اندَکیـ دوُرتر !‌ کِهـ سَر تا پا

 کینِه امـ ،‌ خَشمـِ سَرکِشَمـ ، قَهرَمـ

خَنجَرمـ ، خَنجَرمـ کِهـ تیزیــــ خویشـ

 بَر دِل خَصمـ خیرهـ بِنشانَمــ

 آتَشَمــ ، آتَشَمــ کِهـ آخَرِ کار

خَرمَنـ جوُر را بسوُزانَمـ 
سیمین بهبَهانی
یکشنبه 2 تیر 139205:43 ب.ظツ ✿ فــــلـــــور جوووون ❀ ツ[ نظرات() ]
.....

ایران اسکین

...
کدهای عکس و تصویر
....